2018-07-04

Praktyki studenckie w Polskiej Agencji Kosmicznej

Serdecznie zachęcamy do odbycia praktyki studenckiej w Polskiej Agencji Kosmicznej.

 

Praktykę studencką w Polskiej Agencji Kosmicznej może odbyć osoba, która:

1) ukończyła przynajmniej pierwszy rok studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,

2) posiada skierowanie ze szkoły wyższej oraz program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły,

3) posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas odbywania praktyki studenckiej w PAK (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

 

Polska Agencja Kosmiczna oferuje możliwość odbycia praktyki studenckiej w siedzibie agencji w Gdańsku oraz w jej oddziałach terenowych w Warszawie i w Rzeszowie w następujących departamentach i obszarach tematycznych:

 

Siedziba PAK w Gdańsku:

 

Departament Edukacji:

 1. GNSS - nawigacja satelitarna,
 2. Geodezja satelitarna,
 3. System informacji geograficznej (GIS),
 4. Telemonitoring środowiska,
 5. Astronomia ogólna,
 6. Program Copernicus.

 

Biuro Organizacyjne:

 1. Kadry.

 

 

Odział terenowy PAK w Warszawie:

 

Departament Projektów Obronnych:

 1. System Świadomości Sytuacyjnej Przestrzeni Kosmicznej (SSA).

 

Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych:

 1. Nawigacja satelitarna,
 2. Łączność satelitarna,
 3. Obserwacja Ziemi.

 

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

 1. Administracja publiczna,
 2. Pomoc publiczna de minimis,
 3. Handel zagraniczny,
 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym m.in.:
  1. zachodnioeuropejski rynek kosmiczny,
  2. środkowoeuropejski rynek kosmiczny,
  3. azjatycki rynek kosmiczny
  4. amerykański rynek kosmiczny
  5. działalność Europejskiej Agencji Kosmicznej.
 5. Fizyka techniczna,
 6. Środowisko kosmiczne,
 7. Materiały i procesy w kontekście technologii kosmicznych,
 8. Systemy zasilania elektrycznego i magazyny energii w kontekście technologii kosmicznych,
 9. Kontrola zarządcza,
 10. Zarządzanie projektami.

 

Biuro Organizacyjne:

 1. Zamówienia publiczne,
 2. Księgowość,
 3. Dział prawny.

 

 

Odział terenowy PAK w Rzeszowie:

 

 1. Domeny technologiczne ESA:

- TD 17: technologie optoelektroniczne,

- TD 21: termika, w tym analizy MES i FEM,

- TD 24: materiały i procesy,

        2. Program Copernicus i EoDIAS.

 

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki studenckiej w Polskiej Agencji Kosmicznej proszone są o wypełnienie i podpisanie zgłoszenia (wersja edytowalna formularz zgłoszenia poniżej) i przekazanie go wraz z następującymi dokumentami:

1) skierowanie przez szkołę do odbycia praktyki studenckiej w PAK (wersja edytowalna skierowania poniżej),

2) CV,

3) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas odbywania praktyki,

 

pocztą tradycyjną - na adres siedziby lub oddziałów terenowych PAK z dopiskiem „Praktyka studencka” lub elektronicznie - na adres e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl z dopiskiem „Praktyka studencka” w tytule e-maila.

 

Osoba wypełniająca zgłoszenie wskazując swoje preferencje dotyczące miejsca odbywania praktyk (pkt 2.1 zgłoszenia) powinna uwzględnić powyższe informacje na temat struktury organizacyjnej Polskiej Agencji Kosmicznej oraz dziedzin, których może dotyczyć praktyka.

 

Zasady odbywania praktyk studenckich w PAK są opisane w Zarządzeniu Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w sprawie zasad organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i staży dla osób bezrobotnych w Polskiej Agencji Kosmicznej.

Treść zarządzenia dostępna jest poniżej.

Załączniki

  Skierowanie na prak...udenckie.docx 12,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie na prak...udenckie.docx 18,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZP 11-2018 praktyki...lontariat.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się