Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Pozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia oraz lasera, rozmieszczonych globalnie w zakresie różnych orbit wokółziemskich (w tym LEO, MEO i GEO) oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej.  
Przedmiot zamówienia
Pozyskanie i przetwarzanie danych dotyczących obiektów kosmicznych z optycznych sensorów (teleskopów) obserwacji i śledzenia o  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Polska Agencja Kosmiczna  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
Gdańsk  
Ulica
ul. Trzy Lipy  
Numer budynku
3  
Data publikacji od
2020-05-12  
Data publikacji do
2021-01-12  
Termin składania ofert
2020-06-15 11:30  

Informujemy, że w Polskiej Agencji Kosmicznej postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. Zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl, pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa.

Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu będzie możliwy poprzez stronę https://pak.bip.gov.plw zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE”, w folderze „Wykaz zamówień publicznych”

 

Rejestracja na platformie zakupowej.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone będą zamówienia unijne w Polskiej Agencji Kosmicznej, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Zachęcamy wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w zamówieniach unijnych do bezpłatnego korzystania z platformy zakupowej. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, mają możliwość pobrania instrukcji korzystania z platformy zakupowej  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://platformazakupowa.pl/pn/polsalub https://platformazakupowa.pl.

W   przypadku   jakichkolwiek   wątpliwości    związanych    z    zasadami    korzystania    z   Platformy, w  szczególności:  z  założeniem  konta,  zalogowaniem   się  na  konto,  złożeniem   ofert,   komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować  się  z  dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa platformazakupowa.pl- +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl; od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.

Czasem odbioru danych przez Platformę jest  data oraz  dokładny  czas (hh:mm:ss)  generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z odpowiednim źródłem czasu -  zegarem Głównego Urzędu Miar.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się