Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opracowania aplikacji dla administracji publicznej
Opracowania aplikacji dla administracji publicznej
24.07.2020 więcej
Dialog techniczny - Modernizacja i rozbudowa sieci optycznej
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na Modernizację i rozbudowę sieci
optycznej.
03.02.2020 więcej
Ogłoszenie - bezpłatne dostarczanie danych SST dla PAK
Ogłoszenie - bezpłatne dostarczanie danych SST dla PAK
17.05.2019 więcej
Dialog Techniczny - SSA
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem Świadczenia usług
SSA dla celów uczestnictwa Polski w programie Ram Wsparcia
Obserwacji i Śledzenia Obiektów Kosmicznych (tzw. EUSST) oraz
celów narodowych
14.09.2018 więcej
Dialog techniczny - SEOD
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na Wdrożenie Systemu Elektronicznego
Obiegu Dokumentów (SEOD) w Polskiej Agencji Kosmicznej
12.04.2018 więcej
Dialog techniczny
Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia diagnozy
potrzeb szkoleniowych administracji publicznej
09.02.2018 więcej
Dialog techniczny
Dialog techniczny związany z postępowaniem na: „Usługę
wydruku, dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych...
25.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się